Regulamin aplikacji

 

Regulamin aplikacji Iron Kegel

Obowiązujący od 01.10.2021 roku

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z aplikacji Iron Kegel oraz określa zasady i warunki świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§ 1
DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 1. Abonament – opłata za dostęp do Aplikacji na okres jednego (1) lub trzech (3) miesięcy
 2. Aplikacja – aplikacja pod nazwą Iron Kegel, tj. oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych umożliwiające dostęp do treningów i innych treści powiązanych z treningiem i zdrowym trybem życia, udostępnianych przez Softroids
 3. Softroids – Softroids spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-555), przy ul. Krynickiej 8 lok. 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881847, NIP: 8992892803,, REGON: 388087871, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 5. Okres Rozliczeniowy – okres Abonamentu wybrany przez Użytkownika wynoszący jeden (1) lub trzy (3) miesiące; Okres Rozliczeniowy jest równy okresowi subskrypcji Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store
 6. Plan Treningowy – opracowane przez Softroids zestawy ćwiczeń na każdy dzień, z ewentualnymi dniami odpoczynku, zakładające przechodzenie do kolejnych poziomów trudności i intensywności ćwiczeń
 7. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące u Usługodawcy
 8. Regulamin – niniejszy regulamin
 9. Strona Internetowa – https://ironkegel.pl
 10. Umowa licencji – umowa licencji, na podstawie której Użytkownik ma niewyłączne prawo do korzystania z Aplikacji oraz udostępnionych w niej materiałów, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie określonym w Regulaminie
 11. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą
 12. Usługodawca – Softroids
 13. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, tj. osoba, na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną oraz będąca licencjobiorcą, na zasadach określonych w Regulaminie

DANE KONTAKTOWE SOFTROIDS:

 • adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Krynicka 8 lok. 10, 50 – 555, Wrocław
 • adres e-mail: hello@ironkegel.pl
 • strona www: https://ironkegel.pl

§ 2
PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz wykupienie subskrypcji Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store daje Użytkownikowi dostęp do materiałów udostępnionych w Aplikacji przez Softroids takich jak Plan Treningowy, instrukcje do ćwiczeń oraz animacje edukacyjne pokazujące położenie mięśni kegla.
 2. Materiały w ramach Planu Treningowego (zestaw ćwiczeń na dany dzień) udostępniane są w Aplikacji stopniowo – warunkiem udostępnienia kolejnego zestawu ćwiczeń na kolejny dzień jest odtworzenie całego treningu na dany dzień. Udostępnione już zestawy ćwiczeń są dostępne dla Użytkownika przez cały okres trwania Umowy o świadczenie usług (tj. nieprzerwanego przedłużania subskrypcji Aplikacji, na kolejne Okresy Rozliczeniowe).
 3. Plan Treningowy podzielony jest na etapy.
 4. Użytkownik może rozpocząć Plan Treningowy i rozpoczyna treningi od Poziomu 1. Użytkownik na pierwszym etapie, w ramach dostępnych poziomów trudności, może zmienić poziom trudności na wyższy lub niższy.
 5. Pozostałe materiały dostępne będą dla Użytkownika w Aplikacji przez cały okres trwania Umowy o świadczenie usług.
 6. Z Aplikacji korzystać mogą wyłącznie osoby:
  a) pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie,
  b) u których nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń udostępnianych w Aplikacji, w tym w ramach Planu Treningowego.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Aplikacji działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Aplikacji.

§ 3
REALIZACJA PLANU TRENINGOWEGO – REZULTATY I ZASTRZEŻENIA ZDROWOTNE

 1. Rezultaty realizacji Planu Treningowego czy wykonywania przez Użytkownika innych udostępnionych w Aplikacji ćwiczeń zależą od wielu czynników, w tym prawidłowego wykonywania ćwiczeń, stanu zdrowia Użytkownika, właściwości jego organizmu, sposobu odżywiania czy stylu życia.
 2. Softroids zapewnia, że Plan Treningowy opracowywany jest w celu osiągnięcia rezultatów takich jak wzmocnienie mięśni dna miednicy (Kegla), niemniej jednak z uwagi na czynniki opisane w ust. 1 osiągnięcie tych rezultatów i ich stopień w przypadku danego Użytkownika może się różnić i Softroids nie może udzielić gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych rezultatów.
 3. Softroids nie świadczy usług medycznych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych ani nie udziela konsultacji w tym zakresie, w szczególności realizacji przez danego Uczestnika Planu Treningowego czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Użytkownik podejmuje się realizacji Planu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń na własne ryzyko. W razie wątpliwości Użytkownika w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem. Softroids rekomenduje przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji skonsultowanie się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność realizowania Planu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń przez konkretnego Użytkownika. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, kontuzji lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać dalszej realizacji Planu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 4. Plan Treningowy, inne udostępniane w Aplikacji ćwiczenia nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży oraz osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe.

§ 4
WARUNKI TECHNICZNE I ZAGROŻENIA

 1. Dla korzystania z Aplikacji konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie urządzenia mobilnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  b) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  c) prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa wyżej system operacyjny iOS (wersja 13 lub nowsza) lub Android (w wersji nie mniejszej niż Marshmallow 6.0 API level 23),
  d) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  e) pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym.
 2. Techniczne warunki korzystania z Aplikacji mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, sposobu jej wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 3. Aplikacja jest aplikacją mobilną tj. działa wyłącznie na urządzeniach mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.
 4. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 5. Softroids nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
 6. Softroids informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla prawidłowego działania Aplikacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Softroids rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store.
 7. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 8. Dostęp do Aplikacji nie jest zabezpieczony hasłem. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji.
 9. Softroids zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania przez Użytkownika z danego urządzenia mobilnego, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej, usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.

§ 5
ZAWARCIE UMOWY, CENA I PŁATNOŚCI

 1. Aplikacja jest dostępna do pobrania wyłącznie w sklepie Google Play (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) oraz App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS) i za pośrednictwem tych sklepów zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Softroids Umowa o świadczenie usług oraz powiązana z nią Umowa licencji, a to poprzez wykupienie subskrypcji Aplikacji w danym sklepie. Pobranie Aplikacji i jej zainstalowanie na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne.
 2. Przedmiotem Umowy o świadczenie usług jest świadczenie przez Softroids drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usług polegających na udostępnianiu w Aplikacji treści cyfrowych takich jak Plany Treningowe, filmy instruktażowe do ćwiczeń. Wraz z Umową o świadczenie usług zawierana jest Umowa licencji na warunkach opisanych w ust. 3, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i udostępnianych w niej materiałów objętych ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 3. Przedmiotem Umowy licencji jest przyznanie Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji oraz udostępnionych w niej materiałów, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającego na:
  a) pobraniu Aplikacji, zapisaniu jej na urządzeniu mobilnym i korzystaniu z jej funkcjonalności,
  b) przechowywaniu, odtwarzaniu, używaniu i wyświetlaniu kopii Aplikacji oraz zamieszczonych w niej materiałów oraz uzyskiwaniu do nich dostępu na urządzeniu mobilnym.
 4. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Użytkownik wybiera rodzaj Abonamentu (miesięczny lub 3-miesięczny), a następnie – z zastrzeżeniem ust. 6, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z Aplikacji zgodnie z wybranym rodzajem Abonamentu. Przed wyborem rodzaju Abonamentu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji, a co za tym idzie korzystania z Aplikacji.
 5. Umowa o świadczenie usług oraz Umowa licencji zawierana jest pomiędzy Softroids a Użytkownikiem z momentem złożenia zamówienia na subskrypcję Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store.
 6. Abonament (opłata za subskrypcję Aplikacji) pobierany jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, z wykorzystaniem konta Użytkownika zarejestrowanego w tych sklepach. Warunki korzystania ze sklepu Google Play lub App Store, warunki techniczne, zasady pobierania opłat, metody płatności, zasady zwrotu środków i anulowania subskrypcji, jak również przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji, określone zostały przez operatorów tychże sklepów (regulaminy dostępne są pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/ oraz dla App Store https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html).
 7. W każdym rodzaju Abonamentu dostępny jest bezpłatny 3 dniowy (72-godzinny) okres próbny. W czasie okresu próbnego w Aplikacji dostępny jest plan treningowy. Po upływie okresu próbnego automatycznie pobrana zostanie opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy, zgodnie z wybranym wcześniej przez Użytkownika rodzajem Abonamentu, chyba że 24 godziny przed upływem tego okresu Użytkownik anuluje subskrypcję w trybie obowiązującym w sklepie Google Play lub App Store.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności Aplikacji (tj. nie w wersji próbnej), z chwilą uiszczenia opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy.
 9. Okres Rozliczeniowy liczony jest od dnia pobrania od Użytkownika opłaty za dany Okres Rozliczeniowy.
 10. Wysokość Abonamentu podana jest w opisie Aplikacji zamieszczonym w sklepie Google Play oraz App Store oraz/albo w Aplikacji przy wyborze rodzaju pakietu i Abonamentu.
 11. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie powyższych opłat.

§ 6
WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Po zakończeniu wybranego przez Użytkownika Okresu Rozliczeniowego, Umowa o świadczenie usług oraz Umowa licencji (subskrypcja Aplikacji) automatycznie przedłuża się na kolejny Okres Rozliczeniowy, odpowiadający okresowi pierwotnie wybranemu przez Użytkownika (chyba że Użytkownik dokona zmiany subskrypcji poprzez zmianą rodzaju Pakietu lub Abonamentu w sposób przewidziany w sklepie Google Play lub App Store), co będzie równoznaczne z pobraniem od Użytkownika opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy. Opłata nie zostanie pobrana jeżeli Użytkownik anuluje subskrypcję na zasadach obowiązujących w sklepie Google Play lub App Store, tj. nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Szczegółowa informacja w tym zakresie aktualna na dzień wejścia w życie Regulaminu dostępna jest pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/, dla App Store https://support.apple.com/pl-pl/HT202039. Anulowanie subskrypcji w tym terminie będzie miało skutek począwszy od kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Anulowanie subskrypcji w powyższym trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji.
 2. Anulowanie subskrypcji (wypowiedzenie umów) skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji z ostatnim dniem obowiązywania subskrypcji, a co za tym idzie utratą przez Użytkownika dostępu do Aplikacji i wszelkich zapisanych w niej danych oraz udostępnionych treści i materiałów. Ponowne wykupienie dostępu do Aplikacji nie umożliwia kontynuacji Planu Treningowego zrealizowanego poprzednio przez Użytkownika ani też odzyskania wprowadzonych poprzednio przez Użytkownika do Aplikacji danych.
 3. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia nie jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik jako Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umowy o świadczenie usług oraz powiązanej z nią Umowy licencji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tych umów. Odstąpienie od umowy obejmuje zarówno Umowę o świadczenie usług, jak i Umowę licencji.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od wskazanych w ust. 1 umów Użytkownik:
  a) składa oświadczenie operatorowi sklepu, za pośrednictwem którego zawarte zostały umowy (zakupiona została Aplikacja) zgodnie z obowiązującymi w tych sklepach zasadami – informacje o trybie postępowania na dzień wejścia w życie Regulaminu znajdują się pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/, dla App Store https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html albo
  b) składa Softroids oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Krynicka 8 lok. 10, 50 – 555 Wrocław lub mailowo na adres hello@ironkegel.pl; składając oświadczenie Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. W związku z trybem zawarcia umów (za pośrednictwem Google Play lub App Store) oraz świadczeniem usług wyłączenie w drodze elektronicznej, Użytkownik wybierając tryb odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b, w celu uniknięcia dalszego pobierania opłat za Aplikację, powinien dodatkowo anulować subskrypcję Aplikacji na zasadach obowiązujących w sklepie Google Play lub App Store (informacja w tym przedmiocie aktualna na dzień wejścia w życie Regulaminu dostępna jest pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/ oraz dla App Store https://support.apple.com/pl-pl/HT202039). Softroids informuje, iż nie ma dostępu do danych Użytkowników, którzy zakupili subskrypcję Aplikacji, ani też do konta Użytkownika w sklepie Google Play oraz App Store, a co za tym idzie, nie ma możliwości anulowania subskrypcji danego Użytkownika ze skutkiem wobec Google Play oraz App Store. Użytkownik po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 lit. b, powinien ponadto niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji z uwagi na to, iż na skutek złożenia oświadczania o odstąpieniu od umowy, umowy zawarte z Softroids uznane zostają za niezawarte, a co za tym idzie, Użytkownik traci tytuł prawny do korzystania z Aplikacji.
 5. Softroids dokona zwrotu płatności na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 2 lit. a, zwrot płatności zostanie dokonany za pośrednictwem i na zasadach obowiązujących w sklepie, w którym aplikacja została zasubskrybowana.

§ 8
REKLAMACJE

 1. Softroids dokłada wszelkich starań by Aplikacja działała bez zakłóceń i by Użytkownik mógł w pełni korzystać ze wszelkich jej funkcjonalności. Softroids ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może wnieść reklamację:
  a) na piśmie na adres: ul. Krynicka 8 lok. 10, 50 – 555 Wrocław lub
  b) mailowo na adres: hello@ironkegel.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), datę wykupienia subskrypcji Aplikacji i wskazanie sklepu, w którym subskrypcja została wykupiona, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.
 4. Softroids niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni, rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. Jeżeli Softroids nie uzna reklamacji Użytkownika, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Użytkownik może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Softroids jest: Inspekcja Handlowa, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław http://wiih.ibip.wroc.pl/public, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl
 7. Użytkownik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Reklamacje zgłaszane mogą być również w trybie obowiązującym w sklepie Google Play oraz App Store.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

Aplikacja oraz treści i materiały udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Użytkownika w sposób sprzeczny z warunkami licencji, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 10
DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Softroids zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
  a) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  d) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 4. Softroids uprawnione jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
  a) zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  b) zmiany w funkcjonowaniu Aplikacji,
  c) zmiany zasad działania sklepu Google Play lub App Store,
  d) sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
 5. O zmianie Regulaminu Użytkownik, który posiada już zawartą z Softroids Umowę o świadczenie usług oraz Umowę licencji, zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji w Aplikacji.
 6. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje w odniesieniu do Użytkownika, o którym mowa w ust. 5 w dacie wskazanej w nowej wersji Regulaminu, nie wcześniej jednak niż:
  a) począwszy od kolejnego Okresu Rozliczeniowego jeżeli informacja o zmianie Regulaminu i nowa jego wersja została udostępniona w Aplikacji nie później niż na 21 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego,
  b) po upływie kolejnego Okresu Rozliczeniowego jeżeli informacja o zmianie Regulaminu i nowa jego wersja została udostępniona w Aplikacji później niż na 21 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego.
 7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji na zasadach opisanych w § 6.
 8. Do Umów o świadczenie usług oraz Umów licencji zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Softroids sp. z o.o.
ul. Krynicka 8 lok. 10, 50 – 555 Wrocław
adres mailowy: hello@ironkegel.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy licencji:
data wykupienia subskrypcji Aplikacji: _______________, sklep: ___________________,
uiszczona kwota: ____________________

[Imię i nazwisko/adres]
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
[Data] [Podpis]