Polityka Prywatności Aplikacji

Polityka Prywatności Aplikacji

Obowiązująca od 01.10.2021 roku

W Softroids sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-555), przy ul. Krynickiej 8/10 („Softroids”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i zależy nam, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji pod nazwą Iron Kegel były należycie chronione.

Przedmiotowa Polityka Prywatności („Polityka prywatności”) Aplikacji Iron Kegel („Aplikacja”) została przez nas opracowana, aby poinformować Ciebie jako użytkownika Aplikacji („Użytkownik”), w jakim zakresie korzystanie z Aplikacji wymaga przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, na czym ono polega, kiedy te dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, jakie prawa przysługują Tobie w związku z ich przetwarzaniem oraz w jaki sposób przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Softroids określa sposób i cele wykorzystania zebranych o Tobie danych osobowych, tak więc mówi się o niej jako o „Administratorze”.

Administratorem danych osobowych jest Softroids spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-555), przy ul. Krynickiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881847, NIP: 8992892803, REGON: 388087871, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Kontakt

W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail hello@ironkegel.pl lub adres korespondencyjny ul. Krynicka 8/10, 50-555 Wrocław. Możesz również skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw wyszczególnionych w przedmiotowej Polityce prywatności, w tym w celu usunięcia Twoich danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Softroids:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. uzyskania kopii danych;
 3. sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne;
 4. usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Softroids; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 5. ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Softroids sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Softroids, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. przeniesienia danych do innego administratora: w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową.

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Softroids do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wskazanych powyżej lub uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, prosimy o kontakt na powyżej wskazane adresy w dziale „kontakt”.

Zazwyczaj nie pobieramy opłaty za korzystanie z praw. Jeśli żądanie będzie jednak jednoznacznie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne, zgodnie z prawem, możemy pobrać uzasadnioną opłatę bądź odmówić spełnienia żądania.

Usuwanie danych

Aplikacja Iron Kegel nie przechowuje danych użytkownika na serwerze w związku z czym usunięcie danych przez Softroids nie jest możliwe.

Dane osobowe, które zbieramy

Administrator dokłada wszelkich starań, abyś podawał tylko te dane, które są potrzebne do korzystana w pełni z funkcjonalności Aplikacji.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, udostępnisz nam niektóre dane osobowe pochodzące z Twojej korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej.

Jeśli zdecydujesz się złożyć reklamację w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, Softroids może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji w celu jej rozpatrzenia, w szczególności Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy).

Charakter podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych przy rejestracji konta jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Podanie innych powyżej wskazanych danych podczas korzystania z Aplikacji jest również dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania w pełni z funkcjonalności Aplikacji po wykupieniu subskrypcji.

W przypadku kontaktu czy złożenia reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć reklamację.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Wykorzystywanie danych

Twoje dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

 • świadczenia usług w związku z Aplikacją w zakresie udostępnienia treści, prowadzenia konta, przechowywania danych, w tym rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług, umowy licencji (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi;
 • rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk i analizie zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji w celu doskonalenia jej funkcjonalności;
 • Analiza sesji UxCam – Korzystamy z usługi oferowanej przez stronę trzecią o nazwie UxCam, aby rejestrować i analizować sesje użytkowników w aplikacji Iron Kegel. UxCam pomaga nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z aplikacji, identyfikować problemy z użytecznością i poprawiać ogólne doświadczenie użytkownika. Dane zbierane przez UxCam mogą obejmować widoki ekranu, działania wykonane w ramach aplikacji oraz inne metryki behawioralne. Te dane są przechowywane i przetwarzane przez UxCam zgodnie z ich polityką prywatności, którą można przejrzeć tutaj. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie poprawy funkcjonalności i użyteczności aplikacji Iron Kegel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przechowywanie danych

 • W związku z obowiązującymi przepisami prawa, Softroids musi zapewnić, aby dane będące w jej posiadaniu były prawidłowe i aktualne. W myśl zasady ograniczenia przechowywania, nie możemy przechowywać Twoich danych w nieskończoność. Z tych względów, w przypadku, gdy anulujesz subskrypcję (wypowiesz umowę), co skutkuje utratą dostępu do Aplikacji i wszelkich zapisanych w niej danych, dane te zostaną przez nas automatycznie usunięte w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia obowiązywania subskrypcji, o ile przez ten czas nie wykupisz ponownie dostępu do Aplikacji (subskrypcji Aplikacji) w ramach tego samego konta Użytkownika. Odzyskanie wprowadzonych poprzednio przez Ciebie danych do Aplikacji nie będzie możliwe po tym czasie.
 • Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzanie przez Softroids po ww. czasie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ew. roszczeniami, przez okres wynikający z przedawnienia tych roszczeń.
 • Stosujemy racjonalne działania techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbieranych danych zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym używanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i zabezpieczeń hasłem chroniących przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ujawnianie danych osobowych

 • Czasami potrzebujemy wykonania dla nas usług przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym, odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Softroids świadczące usługi informatyczne, hostingowe, a także operatorzy pocztowi oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych.
 • Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 • W związku z tym, że opłata za korzystanie z Aplikacji mobilnej pobierana jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, Użytkownik reguluje wszystkie należne płatności związane z zakupem przy użyciu konta założonego u jednego z powyższych operatorów, tj. Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii lub Apple Distribution International z siedzibą w Irlandii. Korzystanie przez Ciebie z tych kont w celu uregulowania płatności nie wymaga od nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Warunki korzystania ze sklepu Google Play lub App Store, jak również zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji określone zostały przez operatorów tychże sklepów (regulaminy dostępne są pod adresem: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/ oraz https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html; a także polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy oraz https://www.apple.com/pl/legal/privacy/, https://payments.google.com/payments/apissecure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice& ldl=pl.
 • Informujemy, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Zmiany Polityki

 • Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Gdy wprowadzimy zmiany, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej.